Kirkegårdene


I Lillesand kommune er det gravplasser på Vestre Moland, på Justøy og i Høvåg. Lillesand kirkelige fellesråd forvalter disse, og vi ønsker at brukerne av gravplassene skal få en best mulig opplevelse når de er på besøk.

Kirkegårdsvedtektene for Lillesand kommune kan du lese HER (er under revidering)

Informasjon til fester av grav finner du HER

Informasjon om stellavtaler på graver skal bli lagt ut her (link og informasjon kommer snart)

Vil du finne ut hvem som er gravlagt i Lillesand, klikk HER; Gravlagte i Lillesand kommune

Gravferdsloven kan du lese på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

 

Vestre Moland kirkegård, Møglestuveien 130, 4790 Lillesand, kart: https://goo.gl/maps/mQuEq4k1XS62

Justøy kirkegård, Fylkesvei 232, 4780 Brekkestø, kart: https://goo.gl/maps/W9VyrYwuPYp

Høvåg nye kirkegård (ved kirken), 610 Fylkesveg 226, 4770 Høvåg, kart: https://goo.gl/maps/4DWVYBdkvsp

Høvåg gamle kirkegård, Ringveien 3, 4770 Høvåg, kart: https://goo.gl/maps/FJBat4fgv2F2

 

Festers rettigheter og plikter

Fester har rett til å bestemme hvem som skal bruke graven, sette opp gravminne og ellers rå over den. Festeren har plikt til å holde gravstedet i hevd og melde adresseforandring til Lillesand kirkelige fellesråd.

Gravminne

Et gravminne kan være inntil 85 cm bredt. Gravminner skal boltes til fundamentet, og fundamentet skal ikke være synlig over bakken. Fester har ansvaret for å sikre gravminnet. Montering av gravminne kan tidligst skje et halvt år etter gravlegging av kiste. Fester har ansvaret for å rette opp gravminner som får slagside eller velter.

Plassering av gravminne på dobbelgraver

En stor andel av gravfestene på våre kirkegårder består av to graver. Dette fordi grunnforholdene hindrer oss i å ha dobbel dybde på graver, og dersom en ektefelle dør reserveres som oftest graven ved siden av. Normen tidligere var at gravminnet ble plassert midt mellom de to gravene. Fremover forholder vi oss til regelen om at gravminnet blir stående på den graven som først ble/blir tatt i bruk. Om du har en dobbel grav må det betales dobbel festeavgift.

Gjenbruk av graver

Vi gjør oppmerksom på at vi kan gravlegge en ny kiste i samme grav som allerede er brukt, istedenfor å ta i bruk den reserverte graven ved siden av. Dette forutsetter at fredningstiden på 20 år er over. En del graver trenger lenger fredningstid enn 20 år pga. materialer brukt i og på kistene noen tiår. Også jordforholdene har mye å si på om/når graven kan gjenbrukes. Noen graver kan vi av ulike årsaker ikke gjenbruke i det hele tatt. Urne kan settes ned i samme grav selv om fredningstiden ikke er over.

Gravstell

Enhver gravefester har rett og plikt til å stelle den grav som vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles av den ansvarlige eller festeren, blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen. Blomsterbed i forkant av gravminne skal være i høyde med bakken omkring og med samme bredde som gravminnet. Det kan ikke stikke lenger frem enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant.Det skal ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. De som allerede har plantet busker utenfor blomsterbed må beregne at buskene fjernes ved en passende anledning.

Steinkant rundt blomsterbed skal flukte med terrenget omkring, slik at man greit kan komme til med gressklipper. Kant av f.eks. rullesteiner flukter ikke, og disse ser vi helst at blir byttet ut med en flat steinkant. Det vil normalt ikke bli brukt kantklipper rett rundt hver eneste gravstein, det er festers ansvar å holde orden der.

Løse gjenstander må plasseres i blomsterbed, slik at de ikke er i veien for gressklipping eller snømåking, og de må fjernes helt etter bruk (ikke lagres bak gravminnet). Vi gjør oppmerksom på at kirkegårdsmyndighetene ikke har erstatningsansvar for dekorgjenstander i plantefelt eller skade på evt. innramming av plantefelt. Vi ser dessverre at skader kan oppstå, som regel pga. lykter som er på utsiden av bed, eller vaser som blir liggende i gresset bak gravminnet.

Utstyr til bruk ved gravstell

Kanner, spade, rive og småredskap (henger på gjerde bak kapellet) kan lånes. Jord, fyllmasse og grus kan dere ta fra bingen i nord-enden av kirkegården. Vennligst sett redskap tilbake der det skal stå, etter bruk.

Hjelp til gravstell

Vi på kirkekontoret er behjelpelig med formidling av avtaler for hjelp til stell av gravsted. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon. Det er også mulighet til å fjerne bed og så gress inntil steinen, det ser ryddig ut – og er penere enn en ustelt grav.

Avfallsortering

På alle kirkegårdene er det satt ut beholdere til komposterbart materiale og til restavfall. Besøkende anmodes om å følge merkingen.

Minnelund

Vi har i den senere tid anlagt en minnelund på Vestre Moland kirkegård. Stedet kan benyttes til å minne sine kjære - både for de som har sine gravlagt på minnelunden, ellers på kirkegården - og de som ikke har en grav å gå til. Det hender at det nedsettes urner på minnelunden, for de som ønsker spesielt om å ha et gravsted uten gravminne og eget blomsterbed. Gravstedet er anonymt, og det er derfor kun kirkens ansatte som er tilstede ved urnenedsettelse her.

Overføre feste til andre

Dersom du som fester ikke lenger har anledning eller ønske om å ta deg av gravstell og betale for festeavgift, kan gravfestet overføres til andre. Dette skal være skriftlig, og vi skal ha underskrift både av den som er fester nå, og den som ønsker å påta seg dette ansvaret fremover.

Dersom dere ikke ønsker å bytte ansvar for feste nå, kan dere velge at en person blir registrert i systemet vårt som «neste fester». Dette forenkler arbeidet for oss på kontoret at vi vet hvem vi skal forholde oss til f.eks. når vi om nye 10 år skal sende ut ny faktura – dersom det i noen tilfeller er vanskelig å få tak i nåværende fester. Ta kontakt med oss på mail, telefon eller kontoret dersom dere ønsker å gjøre noe med dette. Vi har egne skjema til bruk for dette.

Sletting av grav

Fester må gi beskjed til kirkekontoret dersom et gravsted skal slettes. Gravminnet tilhører fester, men dersom fester ikke gir beskjed om at vedkommende selv vil fjerne gravminnet, blir det fjernet og destruert av kirkegårdsbetjeningen.

Ta gjerne kontakt med oss på kontoret eller med kirkegårdsbetjeningen om dere har spørsmål, eller om det er ting dere gjerne vil ha en prat om når det gjelder kirkegården.

Tilbake